Over

In 1999 is de Stichting Duurzaam Storten opgericht met als doel de haalbaarheid van duurzaam storten op nieuwe stortlocaties te verkennen.

Inmiddels doet zij samen met wetenschappers, overheden, specialisten en adviseurs ook onderzoek naar het verduurzamen van bestaande locaties. De stichting vertegenwoordigt alle Nederlandse stortbedrijven. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee personen namens de stortbedrijven, die een grootschalig experiment naar duurzaam stortbeheer uitvoeren, en twee personen die de overige stortbedrijven vertegenwoordigen. Hans Boer (Attero) is voorzitter van de Stichting Duurzaam Storten. Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door de Vereniging Afvalbedrijven.

Duurzaam storten

Het doel van duurzaam storten is dat nieuwe stortplaatsen geen risico’s meer vormen voor mens en milieu. Bij duurzaam storten wordt te storten afval op een duurzame wijze verwerkt. Dat gebeurt op zo’n manier dat volgende generaties mensen en dieren geen last hebben van dit afval.

Huidige werkwijze

Bij de huidige wijze van storten zorgt het stortbedrijf eerst voor een onderafdichting van de stortplaats. Vervolgens wordt een aantal jaren afval gestort totdat de stortplaats vol is. Daarna wordt de stortplaats afgedicht met een waterdichte bovenlaag. Het afval is dan volledig ingepakt en afgesloten van de omgeving. De afvalstoffen blijven liggen zoals ze zijn neergelegd. Nadeel van deze werkwijze is dat deze stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd. Alle voor de veiligheid genomen voorzieningen moeten hun werk goed blijven doen. De waterdichte bovenlaag moet periodiek worden vervangen. Een ingrijpende operatie, omdat alles wat op de stortplaats staat er vanaf moet. Dat maakt het lastig om de stortplaats een nieuwe functie te geven. Het is bovendien een belastende en onzekere aangelegenheid voor toekomstige generaties.

Werkwijze duurzaam storten

Bij duurzaam storten wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke processen. Als verschillende stoffen met elkaar in contact komen, kunnen die met elkaar reageren. Water is een belangrijk middel om reacties in gang te zetten of juist te stoppen. Ook maakt het uit welke afvalstoffen in welke verhoudingen gemengd worden. Hierdoor kan de biologische afbraak versneld worden, de uitloging gecontroleerd worden en kunnen stoffen worden vastgelegd.

Duurzaam storten heeft een beter resultaat dan de huidige werkwijze. De bepalende processen in de stort zijn bekend en de emissies blijven binnen de gestelde perken. Bijna iedere afvalstof is duurzaam te storten, de mix aan stoffen is doorslaggevend voor het resultaat. Een waterdichte bovenafdichting om te voorkomen dat water bij het afval komt, is niet meer nodig. Er is een evenwichtige situatie ontstaan tussen de stortlocatie en zijn omgeving.

Onderzoek van de Stichting Duurzaam Storten, afgerond in 2006, heeft laten zien dat duurzaam storten een reële en haalbare techniek is voor toekomstige stortplaatsen. Vervolgonderzoek (2006-2010) heeft aangetoond dat de techniek in aangepaste vorm ook op bestaande stortplaatsen inzetbaar is.

Stortbeheer

Sinds 2010 verkent de Stichting Duurzaam Storten samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, wetenschappelijke instituten en de Vereniging Afvalbedrijven verduurzaming van de huidige stortpraktijk. Hiervoor hebben de partijen het programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) opgestart.

Innovatief experiment

Op drie pilotstortplaatsen wordt sinds 2016 tien jaar innovatief onderzoek gedaan naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiënische eisen, zodat er geen gevaar voor de omgeving meer bestaat en de stortplaats daarna geen bijzondere aandacht nodig heeft. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt het vraagstuk niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Hierbij zijn milieu en economie gebaat.

Versnelde afbraakprocessen

Duurzaam stortbeheer maakt gebruik van natuurlijk afbraakprocessen. Achtereenvolgens worden water en lucht in de stortplaats gebracht. Dat stimuleert de biologische afbraakprocessen. Onderzoek van de afgelopen twintig jaar heeft bewezen dat dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van verontreinigingen in de stortplaats. Verontreinigingen worden voor deel afgebroken en voor een deel vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval.

Internationale belangstelling

In het buitenland wordt het Nederlandse onderzoek naar het duurzaam beheren van stortlocaties met interesse gevolgd. Moderne regelgeving stelt vrijwel altijd dat nazorg moet worden uitgevoerd totdat de stortplaats niet langer een bedreiging vormt voor mens en milieu. Hoe dat, met name op de langere termijn, moet worden beoordeeld is nog steeds de vraag. Het project introductie Duurzaam Stortbeheer probeert het antwoord op deze vraag te vinden.

Meer informatie over het programma introductie Duurzaam Stortbeheer is te vinden op www.duurzaamstortbeheer.nl.

Contact

Stelt u hieronder uw vraag of stuur ons uw opmerking. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.